A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Top Showroom Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató vagy Top Showroom Kft.) által üzemeltetett weboldal, webáruház (www.gyermekkucko.hu) használatára, azt megtekintő és használó felhasználókra (továbbiakban:Felhasználó) vonatkozó feltételeket, valamint a Top Showroom Kft. és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) – (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő jogviszony általános szerződési feltételeit, Felek jogait és kötelezettségeit, valamint a megrendelés szabályait, a megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”)  tartalmazza.

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1 Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:  Top Showroom Kft.
Székhelye: 4621 Fényeslitke, Rákóczi út 54.
Cégjegyzékszáma: 15-09-083411
Adószáma: 25527382-1-15
Bankszámlaszáma: 11744034-21116162
Elektronikus levélcíme: info@gyermekkucko.hu
Telefonszáma: +36-30-830-1590
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-133572/2017.

                             

A jelen ÁSZF a honlapon történő közzétételének napján lép hatályba (továbbiakban: ”hatálybalépés napja”) és visszavonásig hatályban marad. A Hatálybalépés napja: 2016.08.01. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

1.2  A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.3  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

1.4  Az Ügyfél illetve rendelés adatokat a Szolgáltató védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Amennyiben a Vevő részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat a Szolgáltató az adatbázisából törli. Az adatok felhasználása a mindenkor hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket és nyilatkozatot itt érheti el.

1.5  A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Szolgáltató azonban Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításért a belfölditől eltérő magasabb díjakat számít fel. A www.gyermekkucko.hu-ra beérkezett Európai Unio országain kívüli megrenedléseket jelenleg a Szolgáltató nem tudja fogadni.

1.6  A www.gyermekkucko.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.7  A webáruházon keresztül történő megrendeléshez regisztrációra van szükség. A regisztráció és az első rendelés leadása egyben a jelen szerződési feltételek elfogadását is jelenti. A Felek közötti szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A Felek között ilyen módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.8  A Szolgáltató a személyes adatokat a szerződés teljesítését követő az érintett kérésére való törlésig, a számviteli bizonylatokat 8 évig, amennyiben a megrendelés teljesítésből fakadóan a Szolgáltatónak jogi kötelezettsége áll fenn, akkor a vonatkozó adatokat a megjelölt határidőktől függetlenül a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.

1.9  A www.gyermekkucko.hu webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A www.gyermekkucko.hu webáruház szolgáltatásait – a jelen ÁSZF 1.5. pontja figyelembevételével - bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket.

 A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg, a termékek főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza.

2. Regisztráció

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely felhasználónév és jelszó megadásán kívül további két részből áll: a személyes, illetve a szállítási adatok megadásából. Az Ügyfél az adatai bármely változása esetén köteles azokról haladéktalanul elektronikus levélben értesítést küldeni.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség.

2.3. Aktív rendelést érintő adatok módosítására – a Szolgáltató jóváhagyásával – elektronikus levélben van lehetőség.

2.4. A regisztráció törlését az Ügyfél elektronikus levélben kérheti.

3. Megrendelés

3.1. A megrendelés az Ügyfél egyoldalú jognyilatkozata, amely során a Szolgáltató webáruházában feltüntetett áruk megvásárlását és kiszállítását kéri, az aktuális listaár szerinti árért.

3.2. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, elektronikus levélben a Szolgáltatóhoz fordulhat. A webáruházban forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása az áruhoz kerül mellékelésre. Amennyiben az Ügyfélnek a webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, a Szolgáltatóhoz fordulhat elektronikus levélben.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A szállítási költségek az Ügyfelet terhelik, és a rendelési folyamat végén, a számlázáskor a kiválasztott áru kiegészítendő (többlet)költségeként szerepelnek.

3.4. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Top Showroop Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát az Ügyfél számára kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elektronikus levélben elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató kizárólag a weboldalán keresztül és csak regisztrált Ügyféltől és csak abban az esetben fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. A Szolgáltató a Megrendelést az áru raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesíti. Amennyiben a megrendelés regisztrálását követően a rendelkezésre álló készletek mennyisége nem teszi lehetővé a Szolgáltató részéről a leadott megrendelés megfelelő teljesítését, úgy elektronikus levélben értesíti és közli, a várható szállítási határidőt. Ebben az esetben az Ügyfél jogosult a megrendelést az értesítés megérkezésétől számított 48 órán belül elektronikus levélben visszavonni.

3.8. A megrendelésnek a Szállító részéről, elektronikus úton történt visszaigazolása után, a megrendelés módosítására és törlésére már nincs lehetőség.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szállítás a Szolgáltató által megbízott, szállításban közreműködő személy, cég (futárszolgálat, posta) útján (A továbbiakban: Szállító) történik. A Szállító a tevékenységét az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. A megrendelt áruk személyes átvételére nincs lehetőség.

4.1. A Szállító csak munkanapokon, 8:00 és 18:00 óra között végzi a szállítást.


4.2. A Top Showroom Kft. a megrendelt árut 40.000,- Ft vásárlási értékhatár fölött ingyenesen szállítja házhoz. A 0-40.000,- Ft-közötti megrendelések esetén a szállítás díját az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a 40.000,- Ft-ot elérő vagy azt meghaladó megrendelések házhozszállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor erre irányuló igényét jelzi, és erre a Top Showroom Kft. visszajelzése alapján még van lehetőség, úgy a házhozszállítás összevontan történik; a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban nincs mód. A Top Showroom Kft. a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

4.3. A Magyarországon kívüli szállítási címekről rendelt áruk esetében a szállítási díjat, vásárlási értéktől függetlenül Ügyfél állja.

4.4. A Top Showroom Kft. a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont (nap) megválasztására, melyet elektronikus level kell jelezni az Ügyfélnek Szolgáltató számára. Meghatározott órára történő kiszállítás kérelmezésére nincs lehetőség. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Top Showroom Kft-t nem kötelezik, a tényleges szállítási határidőt minden esetben a visszaigazolás tartalmazza.

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Top Showroom Kft-nek nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, az Ügyfél a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével köteles dokumentálni.

4.6. Ha a visszaigazolásban foglaltaknak megfelelő időpontban az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem lehetséges a kézbesítés, akkor későbbi – elektronikus levélben előre egyeztetett – időpontban ismételten kézbesítésre kerül a megrendelt termék. Az Ügyfelet ebben az esetben mind az eredeti, mind az újabb szállítás költsége, továbbá a Szolgáltató ezzel kapcsolatosan felmerült kiadásainak megtérítési kötelezettsége terheli. A Szállító két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli és kárigényét érvényesíti az Ügyféllel szemben. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy megadott névre és címre, a későbbiek során megtagadja a szállítást.

4.7. A Szállító az Ügyfél adatait szigorúan bizalmasan kezeli, másnak a jogszabályokban előírt eseteken kívül nem adja ki.

4.8. Az Ügyfél a megrendelt áruk ellenértékét banki átutalással a megrendeléskor vagy a szállításkor utánvéttel, készpénzben egyenlíti ki. Az Ügyfél a készpénz átvételéről elismervényt kap.

4.9. Az Ügyfél kizárólagosan felel azért, hogy az árut a szállítási címen az arra jogosult személy vegye át.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik. A terméket számlával együtt vissza kell juttatnia a Top Showroom Kft. következő címére: 4026 Debrecen Csap utca 74. A Top Showroom Kft. kizárólag minden vonatkozásban eredeti, új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Szállítási költség visszatérítésre nincs lehetőség. Elállás esetén a Top Showroom Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.


Ügyfél kérésére a Top Showroom Kft. készséggel gondoskodik a visszaszállítás lebonyolításáról, erre vonatkozó igényeket elektronikus úton jelezheti az Ügyfél. A visszaszállítás költsége minden esetben az Ügyfelet terheli.

Az Ügyfél az elállási jogát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél e nyilatkozatát fent előírt határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a jelen ÁSZF-fel összhangban gyakorolta.

5.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Top Showroom kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

5.3. Az utaláshoz szükséges számlaszámot az Ügyfélnek elektronikus levélben meg kell adnia, mely levélben fel kell tüntetni a rendeléskor megadott adatokat is.

5.4. Amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, a visszaküldés költségét a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfélnek.

5.5. A visszaküldés postai vagy más csomagküldő szolgáltató útján lehetséges. A megadott címre személyesen elhozott csomagok átvételére nincs lehetőség.

6. Szavatosság, panaszkezelés:

6.1. A Szolgáltató hibás teljesítése esetén az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A termék hibája esetén az Ügyfél - választása szerint – a kellékszavatosság jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. E jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatással, vagy termékekkel kapcsolatban nem elégedett, és panaszt kíván tenni a Szolgáltatónál, úgy megteheti ezt telefonon vagy e-mailben, illetve postai úton. Minden panaszt kivizsgál a Szolgáltató és 30 napon belül írásos választ küld.

A megrendeléssel kapcsolatos bármilyen vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezésének érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye (székhelye) szerint illetékes békéltető testülethez, illetve az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez is fordulhat a reklamáció, illetve az eljárás kivizsgálása érdekében. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Szolgáltató panaszára adott válaszával, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

  • Békéltető testületi eljárás kezdeményezése az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testületnél:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

  • Panaszbejelentés Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

7. Egyebek

7.1. A www.gyermekkucko.hu webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet felhasználói szintű ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.


7.2. A Top Showroom Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Top Showroom Kft. bármikor jogosult jelen szerződés feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


7.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.5. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1. számú melléklet.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:…………………………………………………………

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az A Szolgáltató címére.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

2. számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Bármilyen jellegű reklamációját ITT jelezheti felénk.